Medlem

Välkommen!

Välkommen till föreningen, på denna sida hittar du som medlem infomration om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Skulle du inte finna svar på din fråga är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Om du är ny medlem i föreningen skall du: skicka in dina kontaktuppgifter till styrelsen där det skall framgå; namn, lägenhets nr, telefon nr samt e-postadress. Detta gör att vi enkelt kan nå alla i huset. Kontaktuppgifterna skickar du in via e-post till: styrelsen@loket7.nu.

Föreningens syfte

Föreningens primära syfte är inte att maximera vinst. I och med att alla hjälps åt med skötsel och underhåll samt att hushålla med t ex värme och varmvatten kan vi hålla nere föreningens kostnader och därmed månadsavgifterna.

Styrelsen består av medlemmar och det är därför viktigt att du som medlem ställer upp till inval i styrelsen! Alla medlemmar i Brf Loket 7 bör någon gång ha engagerat sig i styrelsen.

Att alla medlemmar bidrar är en förutsättning, t ex på städdagar och på möten. Allas ansvarkänsla för vårt gemensamma hus är nödvändig för ett långsiktigt bra boende. Omsorgen om huset och ekonomin bidrar till att vi kan hålla månadsavgifterna på bra nivå. Gemenskap och trevlig atmosfär i huset bidrar dessutom till boendeupplevelsen!

Den som är intresserad, vill påverka sitt boende i högre grad och samtidigt lära känna andra medlemmar i föreningen rekommenderas att kontakta valberedningen inför kommande årsmöte i föreningen. På årsmötet presenterar valberedningen förslag på nya styrelsemedlemmar som stämman sedan fattar beslut om. Information sätts vanligtvis upp i trapphuset när det är dags.

Föreningsstämma

I april eller maj månad har föreningen årsmöte. Då går vi igenom föreningens ekonomi samt diskuterar allt som är av vikt för föreningen, bl. a. vad som hänt under det gångna räkenskapsåret samt beslutar om större framtida projekt. Det är ett bra tillfälle att vara med och påverka sitt eget boende. Varje lägenhet representerar en röst på årsmötet. Kan man inte närvara finns möjlighet att framföra sin röst genom fullmakt till en person som man sammanbor med eller till en annan medlem. En medlem kan med fullmakt företräda högst en annan medlem.

Renovering och ombyggnad i din lägenhet

Vid renoverings- och/eller ombyggnadsarbeten måste våra regler och processer följas. Läs mer om dessa under fastighetsskötsel.

Medlemsöverlåtelser

Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut:

 • En överlåtelseavgift (2,5% pbb) som betalas av köparen
 • En Pantsättningsavgift (1% pbb) som betalas av den som pantsätter lägenheten (ägaren till bostadsrätten) och utgår per pantsättningshandling

Bägge dessa avgifter beräknas utifrån gällande prisbasbelopp (pbb).

Vid köp av bostadsrätt är det köparens skyldighet att inspektera lägenheten. Tänk på att tala om att lägenheten säljs i befintligt skick och överlämna föreningens stadgar till köparen. Skulle bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. Överprövning av styrelsens beslut får ske enligt bostadsrättslagen. Styrelsen äger rätt att göra en kontroll av lägenheten för att säkerställa att inga otillåtna ändringar är utförda (som t ex kan påverka hållfastheten i huset).

Ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen bör ske snarast i samband med att överlåtelse-/köpekontrakt upprättats. Inflyttning får ej ske innan ansökan om medlemskap beviljats samt att styrelsen beretts möjlighet att göra en kontroll av lägenheten. Ansökan skickas till föreningens postadress:

Brf Loket 7
St Eriksplan 15
113 20 Stockholm

Uthyrning andrahand

En andrahandsupplåtelse av lägenheten är av sin natur tidsbegränsad och tänkt endast som temporär lösning under en period när någon annan än bostadsrättsinnehavaren självständigt använder lägenheten.

För andrahandsupplåtelse (hyra ut eller låna ut lägenheten) krävs styrelsens godkännande genom att en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Andrahandsupplåtelse får påbörjas först efter styrelsens godkännande.

Skriv ut och fyll i denna andrahandsansökan och säkerställ särskilt att den innehåller följande uppgifter:

 • Giltigt skäl som kan styrkas (t ex för tillfälligt arbete eller studier på annan ort)
 • Aktuell tidsperiod för andrahandsupplåtelsen

Lägg sedan ansökan i styrelsens brevlåda så kommer den att behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 6 (sex) månader, om inte giltigt skäl förutsätter annan tidsperiod.

Om din ansökan godkänns skall även ett exemplar av upprättat kontrakt i original lämnas före aktuell tidsperiod för uthyrningen. Tänk på att ha en giltig hemförsäkring även vid andrahandsupplåtelse!

Hemförsäkring

Alla bör ha en hemförsäkring, även de som bor i andra hand. När du tecknar hemförsäkring är det viktigt att du kollar att omfattningen gäller för bostadsrätter. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som annan försäkring inte täcker. Försäkringen täcker bl.a. lös egendom såsom bohag och kläder m m.

Bostadsrättstillägget bör alla teckna, som bor i och äger en bostadsrätt. Det täcker bl a skador på den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvar för, t ex utrustningen utöver standard i en bostadsrätt, t ex diskmaskin, klinker, kakel etc. Som ägare av bostadsrätt har du ansvar och underhållsskyldighet för bl. a. ytskikt och tätskikt.

Rättigheter och skyldigheter samt ordningsregler

Att bo in en bostadsrättsförening innebär inte bara ett gemensamt ansvar för skötsel av fastighet och ekonomi. Det innebär naturligtvis även att man måste visa hänsyn – vi alla vill ju trivas där vi bor. De grundläggande reglerna i föreningen samt de rättigheter och skyldigheter som du har som medlem följer av lag. Reglerna för vår förening framgår av stadgarna som ligger i linje med gällande lagstiftning. Varje medlem bör känna till dem.

Nedan finns ett antal mycket viktiga punkter att förhålla sig till, utöver stadgar och lag.

 • Tänk på att visa hänsyn. Enligt SBC, Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, gäller: Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen såsom t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.
 • Tänker du/ni ha fest i lägenheten, informera grannarna i förväg så har de större förståelse! Sätt t ex upp en lapp på anslagstavlan i entrén.
 • På balkongen får man grilla men endast med el-grill
 • Tänk på att lufta handdukstork och element regelbundet
 • Tänk på att brandvarnare i lägenheten kan rädda liv. Se därför till att det finns fungerande brandvarnare installerade i lägenheten!
 • Flera lägenheter har eldstad. Om eldstad och rökgångar till eldstad är besiktigade och godkända är det tillåtet att elda, i annat fall råder eldningsförbud. Sådan åtgärd bekostas av den enskilde bostadsrättsinnehavaren, som är skyldig att lämna besiktningsprotokoll med godkännande till styrelsen för att få elda i eldstaden. Samråd med styrelsen då du har för avsikt att besiktiga eller vidta åtgärd med din eldstad.
 • Ansvaret för snöskottning och sandning är utlagt på entreprenad, men om du uppmärksammar is eller snö som kan ramla ner och skada någon så kontakta omedelbart styrelsen.
 • Ansvaret för gräsklippning delas av alla medlemmar. Alla hjälps alltså åt men här finns inget uppgjort schema utan vi kör under principen ”att man hjälper till när man ser att det behövs”. Gräsklipparen står i trädgårdsförrådet bredvid tvättstugan i källaren.
 • Föreningen strävar efter att varje vår och höst en gemensam städdag. Under denna dag genomför vi mindre reparationer, städning av gemensamma utrymmen, fönsterputsning, trädgårdsskötsel m m. Ju fler vi är desto fortare går det och roligare blir det.
 • Dörrmattor och skor har vi inne i lägenheten, inte i trapphuset.
 • Vid ombyggnads- eller renoveringsarbete i lägenheten håller vi lägenhetsdörren stängd så inte smuts, damm och ljud kommer ut i trapphuset. Vi använder inte heller trapphuset som arbetsplats. Tänk på att sopa och torka golvet i trapphuset om det har skräpats ned när t ex byggmaterial eller byggavfall har burits upp eller ner.
 • Tänk på att du är ansvarig för att hantverkare som utför arbete åt dig följer reglerna och att de inte lämnar öppna portar obevakade.
 • Vi visar också hänsyn genom att respektera boknings- och städreglerna i tvättstugan.
 • Fönsterglas, tätningslist, målning av fönsterbågar mellan fönsterglasen och insidan samt karmens insida ingår i medlemmarnas underhållsansvar.
 • Huvudsäkringarna, 3 stycken per lägenhet, finns i el-rummet som endast styrelsen har tillträde till. Om strömmen går hos någon medlem kontakta styrelsen som då kan hjälpa till att byta huvudsäkring. Innan styrelsen kontaktas kontrollera först att jordfelsbrytaren som sitter i säkringsskåpet i lägenheten inte har brutit strömmen. När den slår ifrån stängs all ström i lägenheten av.

Till sist

Att bo i en bostadsrättsförening är en av de mest fördelaktiga och fria boendeformer som finns. Det bygger på att alla drar sitt strå till stacken samt utnyttjar den medbestämmanderätt som alla medlemmar har. Att sitta i styrelsen ger naturligtvis ännu större möjligheter att påverka.

Låt oss alla fortsätta skapa trivsel i föreningen, bra boendemiljö, visa hänsyn samt hålla föreningens ekonomi och fastighet i gott skick.

Det är mycket säkrare och trevligare i en förening där alla hjälps åt att se till att inte obehöriga kommer in, d v s lämna inte öppna portar obevakade och var uppmärksam på att dörrarna verkligen stängs ordenligt efter er. Vi har varit mycket förskonade från inbrott men det gamla ordspråket ”tillfället gör tjuven” stämmer tyvärr.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Annonser