Medlem

Välkommen!

Välkommen till föreningen, på denna sida hittar du som medlem infomration om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Skulle du inte finna svar på din fråga är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Om du är ny medlem i föreningen skall du: skicka in dina kontaktuppgifter till styrelsen där det skall framgå; namn, lägenhets nr, telefon nr samt e-postadress. Detta gör att vi enkelt kan nå alla i huset. Kontaktuppgifterna skickar du in via e-post till: styrelsen@loket7.nu.

Föreningens syfte

Föreningens primära syfte är inte att maximera vinst. I och med att alla hjälps åt med skötsel och underhåll samt att hushålla med t ex värme och varmvatten kan vi hålla nere föreningens kostnader och därmed månadsavgifterna.

Styrelsen består av medlemmar och det är därför viktigt att du som medlem ställer upp till inval i styrelsen! Alla medlemmar i Brf Loket 7 bör någon gång ha engagerat sig i styrelsen.

Att alla medlemmar bidrar är en förutsättning, t ex på städdagar och på möten. Allas ansvarkänsla för vårt gemensamma hus är nödvändig för ett långsiktigt bra boende. Omsorgen om huset och ekonomin bidrar till att vi kan hålla månadsavgifterna på bra nivå. Gemenskap och trevlig atmosfär i huset bidrar dessutom till boendeupplevelsen!

Den som är intresserad, vill påverka sitt boende i högre grad och samtidigt lära känna andra medlemmar i föreningen rekommenderas att kontakta valberedningen inför kommande årsmöte i föreningen. På årsmötet presenterar valberedningen förslag på nya styrelsemedlemmar som stämman sedan fattar beslut om. Information sätts vanligtvis upp i trapphuset när det är dags.

Föreningsstämma

I april eller maj månad har föreningen årsmöte. Då går vi igenom föreningens ekonomi samt diskuterar allt som är av vikt för föreningen, bl. a. vad som hänt under det gångna räkenskapsåret samt beslutar om större framtida projekt. Det är ett bra tillfälle att vara med och påverka sitt eget boende. Varje lägenhet representerar en röst på årsmötet. Kan man inte närvara finns möjlighet att framföra sin röst genom fullmakt till en person som man sammanbor med eller till en annan medlem. En medlem kan med fullmakt företräda högst en annan medlem. Nedan finns en mall som kan användas för att skapa en fullmakt.

Renovering och ombyggnad i din lägenhet

Vid renoverings- och/eller ombyggnadsarbeten måste våra regler och processer följas. Läs mer om dessa här.

Medlemsöverlåtelser

Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut:

  • En överlåtelseavgift (2,5% pbb) som betalas av köparen
  • En Pantsättningsavgift (1% pbb) som betalas av den som pantsätter lägenheten (ägaren till bostadsrätten) och utgår per pantsättningshandling

Bägge dessa avgifter beräknas utifrån gällande prisbasbelopp (pbb).

Vid köp av bostadsrätt är det köparens skyldighet att inspektera lägenheten. Tänk på att tala om att lägenheten säljs i befintligt skick och överlämna föreningens stadgar till köparen. Skulle bostadsrättsföreningens styrelse inte godkänna köparen som medlem är överlåtelsen ogiltig. Överprövning av styrelsens beslut får ske enligt bostadsrättslagen. Styrelsen äger rätt att göra en kontroll av lägenheten för att säkerställa att inga otillåtna ändringar är utförda (som t ex kan påverka hållfastheten i huset).

Ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen bör ske snarast i samband med att överlåtelse-/köpekontrakt upprättats. Inflyttning får ej ske innan ansökan om medlemskap beviljats samt att styrelsen beretts möjlighet att göra en kontroll av lägenheten. Ansökan skickas till föreningens postadress:

Brf Loket 7
St Eriksplan 15
113 20 Stockholm

Uthyrning andrahand

En andrahandsupplåtelse av lägenheten är av sin natur tidsbegränsad och tänkt endast som temporär lösning under en period när någon annan än bostadsrättsinnehavaren självständigt använder lägenheten.

För andrahandsupplåtelse (hyra ut eller låna ut lägenheten) krävs styrelsens godkännande genom att en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Andrahandsupplåtelse får påbörjas först efter styrelsens godkännande. Föreningen tar ut en avgift för uthyrning i andra hand i enighet med föreningens stadgar.

Fyll i denna andrahandsansökan och säkerställ särskilt att den innehåller följande uppgifter:

  • Giltigt skäl som kan styrkas (t ex för tillfälligt arbete eller studier på annan ort)
  • Aktuell tidsperiod för andrahandsupplåtelsen

Skicka sedan ansökan till styrelsen@loket7.nu så kommer den att senast behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 6 (sex) månader, om inte giltigt skäl förutsätter annan tidsperiod.

Om din ansökan godkänns skall även en kopia av upprättat kontrakt med andrahandshyresgäst lämnas före aktuell tidsperiod för uthyrningen (där överenskommen hyra kan överstrykas) som bekräftar ansökan. Tänk på att ha en giltig hemförsäkring även vid andrahandsupplåtelse.

Hemförsäkring

Alla bör ha en hemförsäkring, även de som bor i andra hand. När du tecknar hemförsäkring är det viktigt att du kollar att omfattningen gäller för bostadsrätter. Du kan annars bli ersättningsskyldig för skador som annan försäkring inte täcker. Försäkringen täcker bl.a. lös egendom såsom bohag och kläder m m.

Bostadsrättstillägget bör alla teckna, som bor i och äger en bostadsrätt. Det täcker bl a skador på den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvar för, t ex utrustningen utöver standard i en bostadsrätt, t ex diskmaskin, klinker, kakel etc. Som ägare av bostadsrätt har du ansvar och underhållsskyldighet för bl. a. ytskikt och tätskikt.

Annons
%d bloggare gillar detta: