Fastighetsskötsel

Gemensam skötsel av vår fastighet

Vi som bor i huset hjälps åt för att hålla vårt hus i gott skick. På så sätt minskar vi utgifter för skötsel och ökar trivseln. Grundregeln är att alltid lämna utrymmen i det skick vi själva önskar finna dem. Är det något område du värnar extra om, och där du vill bidra till skötseln? Kontakta i sådana fall styrelsen.

Några viktiga punkter:

Tvättstugan
Lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den.

Hissarna
Hissarna är anpassade för persontransporter. Mycket tunga och skrymmande möbler och vitvaror bör fraktas via trappen. Efter användning returneras hissen till plan 0.

Gården
Föreningens medlemmar tar gemensamt hand om gården. Vi försöker anordna städdagar åtminstone en och ibland vid två tillfällen per år.

Soprum
Soprummet finns till höger om port 17 och din nyckel fungerar dit

Hushållssopor
Det finns i dagsläget 2 stycken 660-kärl avsedda för medlemmars hushållssopor. Dessa är tydligt markerade i soprummet. Övriga kärl är avsedda för föreningens butiker och där får INTE medlemmar slänga hushuållssopor. Tömning sker på förmiddagen på måndagar och torsdagar. Leverantör är Stockholm Vatten.

Returpapper
Tidningar och papper lämnas i behållaren i soprummet som nås från S:t Eriksplan. Observera att du inte får lämna kartong/wellpapp i behållaren.Tömning sker på tisdagar och fredagar. Leverantör är SITA.

Wellpapp/kartong, Glas, Trä samt övrigt avfall
Detta får absolut INTE slängas i soprummet av boende i huset (endast av butikerna) utan ska slängas på återvinningscenteral (ÅVC). Närmsta returstation ligger utanför Konsum på Tomtebogatan.

Vädringsbalkongerna
Vädringsbalkongerna är till för allas trivsel. Rökning är inte tillåten.

Löpande fastighetsskötsel

Löpande fastighetsskötsel utförs av Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB. Felanmälan kan göras direkt till Loudden (trasiga lampor i trapphuset, klotter, fel i tvättstugan eller soprummet etc). Loudden kan även hjälpa dig vid fel i lägenheten. Som bostadsrättsinnehavare står du själv kostnaden för de flesta åtgärder i lägenheten.

Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB
Tel. 08-545 415 54 (vardagar 08.00-11.00)
Jour: Jourmontör AB, 08-657 77 22 (övrig tid)

Besöksadress:
Västmannagatan 50,
11325 STOCKHOLM

Renoveringar och ombyggnationer i lägenheter

Vid renoverings- och/eller ombyggnadsarbeten som har påverkan på, t ex väggar, bjälklag, vatten-/avloppssystem, värmesystem, ventilation eller rökgångar skall skriftlig ansökan skickas till styrelsen via mail. Denna bör innehålla fullständig infomration om renoveringen samt tilltänkta godkända hantverkare. I annat fall kommer styrelsen att begära in kompletterande uppgifter. Arbete får ej påbörjas innan styrelsens godkännande.

Tänk på att du måste se till att entreprenörer du anlitar har en ansvarsförsäkring med fullgoda garantier. Kontrollera att företaget har en gällande (betald) ansvarsförsäkring, även kallat ansvarsbevis. Samtliga installationer ska utföras fackmannamässigt av auktoriserade företag och hantverkare. 

Entreprenören som anlitas för arbeten i våtutrymmen måste följa branschregler för Säker Vatteninstallation. Ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. 

Tänk på när du ansluter en diskmaskin att det är viktigt att avloppsslangen sitter monterad i en båge så att vattnet från diskhon inte rinner ner i maskinen. Sätt fast alla slangar med klamrar. Du måste dessutom alltid sätta ett droppskydd under diskmaskinen. Det samlar upp och leder fram eventuellt läckagevatten från diskmaskinen. 

I samband med bedömning av ansökan och vid besiktning kan styrelsen vid behov behöva anlita fackkompetens. Kostnad för sådan fackkompetens står lägenhetsinnehavaren för.

Snarast efter det att arbetena är slutförda skall styrelsen beredas möjlighet att besiktiga utförda arbeten, för att säkerställa att de svarar mot ansökan och godkännande.

Tänk också på att inga föremål får ställas i de allmänna utrymmena, cykelrum eller källargångar. Vid renovering ska byggmaterial och byggavfall bortforslas och inte lämnas i de allmänna utrymmena.

Ventilation

Huset har ett ventilationssystem i form av mekanisk frånluft (utsug) i kök och badrum, i köket via köksfläkten och i badrummet via takventilen. Systemet styrs via köksfläkten (modell Essvent fläkt i de flesta lägenheter). Lufttillförsel sker via spaltventiler i fönstren. För att ventilationen skall fungera optimalt måste köksfläkten alltid vara påslagen, dock räcker lägsta nivå.

Den som avser att byta ut befintlig Essvent fläkt måste se till att ny köksfläkt har samma teknik och egenskaper som den befintliga Essvent fläkten. Annan typ av fläkt får inte installeras, då ventilationssystemet i så fall upphör att fungera.

Den som avser att byta köksfläkt, eller på annat sätt vidta åtgärd i ventilationssystemet, är skyldig att före åtgärd inhämta godkännande från styrelsen.

Löpande rengöring av fläktanordningen, som bör utföras minst varje år, är det lägenhetsinnehavaren som svarar för.

Värme och vatten

Vår fastighet värms av fjärrvärme som är vattenburen genom fastigheten. Värmen regleras efter temperaturen och när det blir kallare kan det ofta upplevas att det tar lite tid innan värmen kommer igång ordentligt.

Efter sommaren har elementen stått avstängda en längre tid. På hösten när värmen sätts på igen kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. För att lufta elementen behöver du en elementnyckel eller en platt skruvmejsel och ett glas för att fånga upp vattnet. När det slutat pysa luft och istället bara kommer vatten i ett jämt flöde kan du skruva åt ventilen igen. Se http://www.luftaelement.se/.

Eldning i eldstäder

Att elda rätt kräver rätt kunskaper. Nedan finns information och råd om hur du bäst eldar i kakelugnar och öppna spisar:

eldning-i-kakelugnar-och-oppna-spisar

Förrådsutrymmen (vind & källare)

Samtliga bostadsrättshavare har eget förråd på vind eller i källare. Det är inte tillåtet att ställa föremål eller annat i gångarna på grund av framkomlighet och brandsäkerhet. Styrelsen förbehåller sig rätten att forsla bort lösa föremål utan ytterliggare information.

Föreningen har även tre större förråd vilka hyrs ut till medlemmar till högsbjudande i takt att de blir lediga.

Nycklar och namnskyltar

Om du önskar göra kopior av port- eller hemnyckel, kontakta styrelsen via e-post och uppge önskat antal nycklar samt varje nyckels beteckning så gör styrelsen en beställning till leverantören. Därefter kan du hämta en rekvisition från den i styrelsen som är nyckelansvarig, så får du sedan själv hämta ut och betala din beställning hos leverantören. Denna rutin beror på att föreningen har en särskild nyckelserie som förutsätter beställning hos nyckelfirman från nyckelansvarig i styrelsen.

Dörren och namnskylten är en del av fastigheten och därmed styrelsens ansvar. Nya namnskyltar sätts upp av styrelsen med ny medlems efternamn vid överlåtelser. Om en medlem vill byta namn på sin namnskylt efter det, t.ex. om en sambo flyttat in som inte är medlem i föreningen, kan en beställning göras till styrelsen via e-post. Styrelsen kommer då att ombesörja beställning och uppsättning av ny namnskylt. Kostnaden för detta kommer sedan att betalas av medlemmen i form av faktura då det inte är en kostnad som ska drabba föreningen.

Annonser